Op deze pagina wordt het ongeluk van 20 augustus 1909 beschreven waarbij mijn grootvader Albertus Hulsman 38 jaar , Theodorus Janssen Groesbeek 45 jaar beiden uit Heumen  en zijn knechtje Cornelis Janssen Groesbeek 15 jaar uit Nijmegen dodelijk verongelukten.

---

Het onderstaande artikel verscheen in de Gelderlanderpers van 21 augustus 1909 

met nog een aanvulling op 22 augustus .

 

 

 

 

 

Herschreven tekst van het verslag over het ongeluk dat op 20 augustus 1909 plaatsvond en toen werd beschreven in het Dagblad de Gelderlander van 21 augustus 1909.

 

Vreeselijk  Auto-Ongeluk

 

Een auto – ongeluk heeft heden morgen nabij de bouwhoeve ,, de Kluis” onder Malden op de Mooksche baan tusschen elf en twaalf uur plaats gehad,dat aan drie menschen het leven heeft gekost. De beide landbouwers A Hulsman en Th Janssen van den Heumensche molen, met zijn knechtje reden met kar en paard den grooten weg op in de richting Plasmolen, en van den tegenovergestelden kant kwam de autobus van de lijn Nijmegen – Gennep aantuffen.Waarschijnlijk kwam door het steigeren van het paard,de kar in botsing met den autowagen,die met geweld tegen de kar op reed.

De landbouwers H en J en de knecht smakten door de hevige aanreiding van hun kar en kwamen onder de auto terecht. De drie ongelukkigen werden zwaar gewond onder de auto weggehaald en gaven slechts weinig tekens van leven.Weldra zijn dan ook alle drie aan hun wonden bezweken.Een der slachtoffers was bijna geheel onherkenbaar. De schuld van het ongeluk moet worden gezocht in het te groot vertrouwen dat een der overreden mannen stelde in zijn paard,dat naar hij meende voor de auto niet bang was. De kromming van den weg waar het treurig ongeluk plaats had , belemmert niet zoover het gezicht,dat men een voertuig op verren afstand niet kan zien aankomen.

Een ooggetuige bericht nader  dat de schuld geheel aan den voerman lag.

De chauffeur waarschuwde en matigde zijn gang. Het paard werd echter schichtig en sprong achteruit zoodat de wagen tegen de autobus aankwam en de inzittende er af geslingerd werden .  Alle drie kwamen ze op èèn plek terecht zoodat ze door èèn wiel overreden zijn. Het ongeluk speelde zich in een minimum van tijd af.  De aanblik moet afschuwelijk geweest zijn vertelde boven genoemde ooggetuige twee der verongelukten waren dadelijk dood terwijl de derde nog slecht even leefde.

Van de kar waren in het wiel dat tegen de autobus aankwam  alle spaken vernield; van de autobus zelf was een wiel beschadigd.

Gelijktijdig reed aan den anderen kant van den weg een rijtuig, doch de koetsier hiervan reed aan den kant van den weg. Het terrein van het ongeluk bood een vreselijk dieptreffend aanzien. Aan de eene zijde stond de auto bijna onbeschadigd, slechts de spatbladen waren verbrijzeld, en het eene rad, dat over de hoofden der ongelukkigen is gegaan, vertoonde enkele bloedsporen. Aan den andere zijden van den weg,lagen de drie lijken van de beide landbouwers en den knecht Janssen-Groesbeek. De lijken waren met zakken en kleedingstukken overdekt, om de afschuwelijke wonden aan het oog der omstanders te onttrekken.In weerwil van dezen maatregel was de aanblik toch afgrijselijk. Juist zooals ze onder de auto uitgehaald waren lagen zij daar op het gras.

De talrijke toeschouwers werden door de rijksveldwachters en marechausees onder leiding van kapitein Mos op een afstand gehouden.

 

Een der marechausees hoorde verschillende getuigen wier uitleg van het ongelukvaak zooveel van elkander verschilde dat het heel moeilijk is de juiste oorzaak aan te geven.

Een politie autoriteit deelde ons mede,dat de hit van den boerenwagen stijgerde bij het rijden der auto de hit sprong achteruit met het gevolg dat de wagen tegen de auto werd gestuwd. Een hevig schokken van den wagen volgde, de inzittenden werden eruit geworpen, en kwamen zoo onder de auto met het bekende diep treurige gevolg. Op last van justitie werden photo`s genomen van de beschadigde auto. Intusschen verscheen de militair dokter Tuit met enkele militaire ziekenoppassers op het terrein.

De lijken werden nagekeken. Afgrijselijk was de aanblik der lijken bij het onderzoek. Niet lang kon het oog den bloedigenaanblik der lijken verdragen. Bij een der slachtoffers was de schedel van het hoofd gescheiden en zag men van het hoofd niets meer dan een bloedige vleeschklomp. Een afschuwelijk gezicht. De twee overigen hadden even afgrijselijke wonden waarvan we het oog afwenden moesten om de ijzige misvorming van hun gelaat.

De lijken der drie mannen worden met de zelfde auto waardoor zij doodgereden waren naar het lijkenhuisje te Malden gebracht.

Toen de auto weg was  en de plaats waar de machine gestaan had ,open kwam, viel het oog nog op het hoopje stof, vermengd met bloed. Dit stof werd van den weg verwijderd, en toen bleek , dat de grond van het bloed doordrenkt was. In de kuiltjes van den grond stond nog bloed.

Het ongeluk treft ook een groote familie . De landbouwer Hulsman is vader van 7 kinderen ,waarvan het jongste  eerst drie weken is. `s Morgens had zijn vrouw nog de kerkgang gedaan. De juiste oorzaak van het ongeluk heeft men nog niet kunnen vinden, alles berust nog op gissingen. De chauffeur is ook in verhoor genomen.

 

Op 22 augustus werd wederom aandacht besteed aan het ongeluk van 20 augustus.

 

Auto ongeluk aan de Mookschebaan

 

Wij vernamen nog nader,dat de 15 jarige knecht Janssen in Nijmegen woonachtig was. Een interview van een der beambten van de auto gaf ons de volgende lezing van het ongeluk.

Paard en wagen stonden stil op den weg,toen de auto voorbij kwam. De hit schrok plotseling,sprong achteruit,tengevolge waarvan een botsing plaats had met de auto.

Het paard viel op de knieen en de inzittenden werden van hun zitplaats in den wagen ,op den grond geworpen, en kwamen onder de auto terecht. Het feit, dat de chauffeur uit alle macht geremd heeft ,blijkt wel hieruit,dat het laatste linkerrad van de auto niet meer geheel over de lijken heenging

 

Opmerking : Volgens het verslag va de Gelderlander was het jongste kind Frans Hulsman juist  3 weken dit moet zijn 4 maanden Geb : 17-04-1909

Dit verslag heb ik herschreven i.v.m. leesbaarheid van het kranten artikel van destijds.

 

Herschreven tekst van het verslag over het ongeluk dat op 20 augustus 1909 plaatsvond en toen werd beschreven in het Dagblad de Gelderlander van

21 augustus 1909.

 

Vreeselijk  Auto-Ongeluk

 

Een auto – ongeluk heeft heden morgen nabij de bouwhoeve ,, de Kluis” onder Malden op de Mooksche baan tusschen elf en twaalf uur plaats gehad,dat aan drie menschen het leven heeft gekost. De beide landbouwers A Hulsman en Th Janssen van den Heumensche molen, met zijn knechtje reden met kar en paard den grooten weg op in de richting Plasmolen, en van den tegenovergestelden kant kwam de autobus van de lijn Nijmegen – Gennep aantuffen.Waarschijnlijk kwam door het steigeren van het paard,de kar in botsing met den autowagen,die met geweld tegen de kar op reed.

De landbouwers H en J en de knecht smakten door de hevige aanreiding van hun kar en kwamen onder de auto terecht. De drie ongelukkigen werden zwaar gewond onder de auto weggehaald en gaven slechts weinig tekens van leven.Weldra zijn dan ook alle drie aan hun wonden bezweken.Een der slachtoffers was bijna geheel onherkenbaar. De schuld van het ongeluk moet worden gezocht in het te groot vertrouwen dat een der overreden mannen stelde in zijn paard,dat naar hij meende voor de auto niet bang was. De kromming van den weg waar het treurig ongeluk plaats had , belemmert niet zoover het gezicht,dat men een voertuig op verren afstand niet kan zien aankomen.

Een ooggetuige bericht nader  dat de schuld geheel aan den voerman lag.

De chauffeur waarschuwde en matigde zijn gang. Het paard werd echter schichtig en sprong achteruit zoodat de wagen tegen de autobus aankwam en de inzittende er af geslingerd werden .  Alle drie kwamen ze op èèn plek terecht zoodat ze door èèn wiel overreden zijn. Het ongeluk speelde zich in een minimum van tijd af.  De aanblik moet afschuwelijk geweest zijn vertelde boven genoemde ooggetuige twee der verongelukten waren dadelijk dood terwijl de derde nog slecht even leefde.

Van de kar waren in het wiel dat tegen de autobus aankwam  alle spaken vernield; van de autobus zelf was een wiel beschadigd.

Gelijktijdig reed aan den anderen kant van den weg een rijtuig, doch de koetsier hiervan reed aan den kant van den weg. Het terrein van het ongeluk bood een vreselijk dieptreffend aanzien. Aan de eene zijde stond de auto bijna onbeschadigd, slechts de spatbladen waren verbrijzeld, en het eene rad, dat over de hoofden der ongelukkigen is gegaan, vertoonde enkele bloedsporen. Aan den andere zijden van den weg,lagen de drie lijken van de beide landbouwers en den knecht Janssen-Groesbeek. De lijken waren met zakken en kleedingstukken overdekt, om de afschuwelijke wonden aan het oog der omstanders te onttrekken.In weerwil van dezen maatregel was de aanblik toch afgrijselijk. Juist zooals ze onder de auto uitgehaald waren lagen zij daar op het gras.

De talrijke toeschouwers werden door de rijksveldwachters en marechausees onder leiding van kapitein Mos op een afstand gehouden.

 

Een der marechausees hoorde verschillende getuigen wier uitleg van het ongelukvaak zooveel van elkander verschilde dat het heel moeilijk is de juiste oorzaak aan te geven.

Een politie autoriteit deelde ons mede,dat de hit van den boerenwagen stijgerde bij het rijden der auto de hit sprong achteruit met het gevolg dat de wagen tegen de auto werd gestuwd. Een hevig schokken van den wagen volgde, de inzittenden werden eruit geworpen, en kwamen zoo onder de auto met het bekende diep treurige gevolg. Op last van justitie werden photo`s genomen van de beschadigde auto. Intusschen verscheen de militair dokter Tuit met enkele militaire ziekenoppassers op het terrein.

De lijken werden nagekeken. Afgrijselijk was de aanblik der lijken bij het onderzoek. Niet lang kon het oog den bloedigenaanblik der lijken verdragen. Bij een der slachtoffers was de schedel van het hoofd gescheiden en zag men van het hoofd niets meer dan een bloedige vleeschklomp. Een afschuwelijk gezicht. De twee overigen hadden even afgrijselijke wonden waarvan we het oog afwenden moesten om de ijzige misvorming van hun gelaat.

De lijken der drie mannen worden met de zelfde auto waardoor zij doodgereden waren naar het lijkenhuisje te Malden gebracht.

Toen de auto weg was  en de plaats waar de machine gestaan had ,open kwam, viel het oog nog op het hoopje stof, vermengd met bloed. Dit stof werd van den weg verwijderd, en toen bleek , dat de grond van het bloed doordrenkt was. In de kuiltjes van den grond stond nog bloed.

Het ongeluk treft ook een groote familie . De landbouwer Hulsman is vader van 7 kinderen ,waarvan het jongste  eerst drie weken is. `s Morgens had zijn vrouw nog de kerkgang gedaan. De juiste oorzaak van het ongeluk heeft men nog niet kunnen vinden, alles berust nog op gissingen. De chauffeur is ook in verhoor genomen.

 

Op 22 augustus werd wederom aandacht besteed aan het ongeluk van 20 augustus.

 

Auto ongeluk aan de Mookschebaan

 

Wij vernamen nog nader,dat de 15 jarige knecht Janssen in Nijmegen woonachtig was. Een interview van een der beambten van de auto gaf ons de volgende lezing van het ongeluk.

Paard en wagen stonden stil op den weg,toen de auto voorbij kwam. De hit schrok plotseling,sprong achteruit,tengevolge waarvan een botsing plaats had met de auto.

Het paard viel op de knieen en de inzittenden werden van hun zitplaats in den wagen ,op den grond geworpen, en kwamen onder de auto terecht. Het feit, dat de chauffeur uit alle macht geremd heeft ,blijkt wel hieruit,dat het laatste linkerrad van de auto niet meer geheel over de lijken heenging

 

Opmerking : Volgens het verslag va de Gelderlander was het jongste kind Frans Hulsman juist  3 weken dit moet zijn 4 maanden Geb : 17-04-1909

Dit verslag heb ik herschreven i.v.m. leesbaarheid van het kranten artikel van destijds.

 Fred Hulsman  15 april 2011

 

 

Het ongeluk waarbij de drie doden vielen was met deze bus van het merk Lacoste et Battman die eigedom was van de gebroeders van der Grinten uit Plasmolen die ook eigenaar waren van hotel "de Plasmolen" met als directeur A Fischermann.

 

 

 

Boven de bus op een schaal van 1:73 helaas geen exacte kopie van de

Lacoste et Battman 

 Met speciale dank aan

Gera Sportprijzen & Promotions 

Groesbeek

voor belettering van dit schaalmodel 

www.gera.nl

 

 

Hieronder het dienstrooster en tariefkaart van de autobusdienst

 

 

Ter hoogte van deze boerderij in Malden 'Hoeve de Kluis vond het tragische ongeluk plaats waarbij Albertus Hulsman,Thè Janssen Groesbeek en Cornelis Janssen Groesbeek om het leven kwamen. 

 

 

 

 

 

 

Op deze plattegrond uit 1910 wordt met de rode pijl de plaats aangegeven van het ongeluk

Kapitein H  Mos van de Koninklijke Marechausse die op de plaats van het ongeluk de algehele leiding had en alle nieuwsgierigen op afstand hield. 

  

  
 

 

Rutgerus Verbeet uit Groesbeek die als onbezoldigd veldwachter te Malden als een van de getuigen aanwezig was bij de aangifte van de drie dodelijk verongelukte personen (zie ook overlijdens akte)

d.d 21 augustus 1909  

 

 

 

Bij dit vraagteken zoek ik een de foto van militair arts Dr Tuit die ook bij het ongeluk aanwezig was om slachtoffers te verzorgen